KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
GLOBAL GIDA TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 Muratpaşa/ANTALYA

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla Global Gıda Turizm Tic. San. Ltd. Şti. olarak sizlere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

 • Ürün ve Hizmet Alan Müşterilerimiz
 • Potansiyel Ürün ve Hizmet Alan Müşterilerimiz
 • Çalışanlarımız
 • Çalışan Adaylarımız
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanları
 • İş ortaklarımız
 • Stajyerlerimiz
 • Ziyaretçilerimiz
 • Çevrim İçi Ziyaretçilerimiz
 • Üçüncü Kişiler

Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında restaurant, yiyecek, içecek ve eğlence hizmetleri yapma faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimiz gereği ve restaurant, yiyecek, içecek ve eğlence hizmetleri yapma faaliyetlerimiz nedeniyle aramızdaki iş ve işlemlerinizde size daha uygun hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, aktarılmakta ve saklanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:

Şirketimizde Çalışan olmanız durumuzda:


Çalışanlarımıza ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme Çalışanlarımıza yapılmıştır. Eğer Şirketle iş akdiniz sona ermişse, dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz

Şirketimizde Ürün veya Hizmet Alan Müşterimiz olmanız durumuzda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No)
 • İletişim (Adres, e-posta, iş telefonu, cep telefonu, iş adresi)
Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet sözleşmesinin Yapılması Amacıyla (Sözleşmenin yapılması Faaliyetleri için Elde Edilmesi) KVKK Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
(Sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilgilerin alınması gerekmektedir.)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No)
 • İletişim (Adres, e-posta, iş telefonu, cep telefonu, iş adresi)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Sözleşmedeki bilgilerinizin Saklanması) KVKK Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No)
 • İletişim (Adres, e-posta, telefon numarası)
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Fatura düzenlemek için Bilgilerin Elde Edilmesi) KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden
(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bendi ile Md.232/1 bendinde fatura kesme yükümlülüğü açıkça öngörülmektedir.)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Faturanın Saklanması) KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.68 uyarınca kesilen faturanın saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No)
 • İletişim (Adres, e-posta, telefon numarası)
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Adınıza kesilen faturanın Vergi Dairesine Aktarılması) KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bendi ile Md.232/1 bendinde fatura kesme yükümlülüğü açıkça öngörülmektedir.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik, yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak, e-mail, whatsapp, İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla, basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

www.shakespearebistro.com ve www.pikan.co web sayfasında Çevrim İçi Ziyaretçimiz Olmanız durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
 • Finans (Kredi kartı bilgileri)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Web üzerinden yapılan satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşmesinin yapılması amaçlarıyla (Sözleşmenin yapılması Faaliyetleri için Elde Edilmesi) KVKK Madde 5/2 (c): (Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
Sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilgilerin alınması gerekmektedir.)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (Satış sözleşmesindeki bilgilerinizin Saklanması) KVKK Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden (Log kayıtlarının 5651 Sayılı Kanun gereğince saklanması hususunda)
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (Fatura düzenlemek için Bilgilerin Elde Edilmesi) KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden
(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bendi ile Md.232/1 bendinde fatura kesme yükümlülüğü açıkça öngörülmektedir.)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (Faturanın Saklanması) KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.68 uyarınca kesilen faturanın saklanması veri)
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (Adınıza kesilen faturanın Vergi Dairesine Aktarılması) KVKK Md. 5/2 (a):Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bendi ile Md.232/1 bendinde fatura kesme yükümlülüğü açıkça öngörülmektedir.)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek, sizlere yönelik kampanyaların oluşturulması, müşteri hareketlerinin takip edilerek hedef kitle belirlenmesi gibi işlemlerin ilgili birimlerce yürütülmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapılması Amaçlarıyla (Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla Elde Edilmesi) İlgili kişiden alınan açık rızaya istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Adres, e-posta, Telefon numarası)
Mal/hizmet pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla Saklanması) İlgili kişiden alınan açık rızaya istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; www.globe.company, www.shakespearebistro.com,www.pikan.co internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden otomatik yöntemlerle, İlgili kişi tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,
 • İlgili kişinin açık rızasına istinaden

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Şirketimizde Çalışan Adayı olmanız durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Uyruğu, Cinsiyeti, Doğum tarihi)
 • İletişim (e-posta, cep telefonu, ev adresi)
 • Mesleki deneyim (Daha önce çalıştığı işyeri adı, Görevi, İş tecrübesi)
 • Eğitim Verisi (Mezuniyet yılı, Yabancı dil bilgisi, Uzmanlık alanları, Sertifikalar)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar(Fotoğraf)
 • Askerlik bilgisi
 • Sürücü belgesi bilgisi
Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (İşe alım süreçlerinde kariyer.net aracılığıyla cv bilgilerinin Elde Edilmesi) KVKK Md. 5/2c: Sözleşmenin kurulması ve ifası bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, Uyruğu, Cinsiyeti, Doğum tarihi)
 • İletişim (e-posta, cep telefonu, ev adresi)
 • Mesleki deneyim (Daha önce çalıştığı işyeri adı, Görevi, İş tecrübesi)
 • Eğitim Verisi (Mezuniyet yılı, Yabancı dil bilgisi, Uzmanlık alanları, Sertifikalar)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar(Fotoğraf)
 • Askerlik bilgisi
 • Sürücü belgesi bilgisi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (kariyer.net aracılığıyla alınan cv bilgilerinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik yöntemlerle ve elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Sözleşmelerin kurulması ve ifası ve Şirketimizin meşru menfaati gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; Bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Şirketimizle İş Ortağımız Olmanız durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Finans (Banka IBAN No)
 • Hukuki İşlem (İmza, İmza sirküleri)
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Şirketimizin iş faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no, Vergi no, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Finans (Banka IBAN no)
 • Hukuki İşlem (İmza, İmza sirküleri)
Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amacıyla (Kurumumuzun iş faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Aktarılması) KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no, Vergi no, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Finans (Banka IBAN no)
 • Hukuki İşlem (İmza, İmza sirküleri)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Sözleşmelerin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kaydı)
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik, yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak, e-posta, whatsapp, İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla, basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Şirketimizin Tedarikçisinin Çalışanı olmanız durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Mesleki Deneyim (Mesleği, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)
 • Eğitim Verisi (Diploma Bilgileri)
 • Özlük (Görevi)
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Mesleki Deneyim (Mesleği, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)
 • Eğitim Verisi (Diploma Bilgileri)
 • Özlük (Görevi)
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçleri ile bilgilerin Aktarılması) KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Mesleki Deneyim (Mesleği, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)
 • Eğitim Verisi (Diploma Bilgileri)
 • Özlük (Görevi)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Eğitim tutanakları ve diğer tedarik süreçleri ile ilgili verilerin Saklanması) KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
 • Görsel ve İşitsel kayıtlar (Fotoğraf, Kamera, Görüntü)
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Amaçlarıyla (Eğitim ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi için verilerin Elde edilmesi ve Saklanması) İlgili kişinin açık rızasına istinaden (Eğitim ve toplantı faaliyetleri esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtlar)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kaydı)
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik, yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak, e-mail, whatsapp, İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla, basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği,
 • Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Şirketimizin Tedarikçisinin Yetkilisi olmanız durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no, Vergi no, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Finans (Banka IBAN no)
 • Hukuki İşlem (İmza, İmza sirküleri)
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no, Vergi no, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Finans (Banka IBAN no)
 • Hukuki İşlem (İmza, İmza sirküleri)
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla (Mal hizmet tedarik süreçleri ile bilgilerin Aktarılması) KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no, Vergi no, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi, İş adresi, Fax, Kep adresi)
 • Finans (Banka IBAN no)
 • Hukuki İşlem (İmza, İmza sirküleri)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (Tedarik Sözleşmesi ve eğitim tutanakları vs.nin Saklanması) KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

İş başvuru Formunda Çalışan tarafından acil durumlarda iletişim kurulması için Bilgilerinizin verilmesi durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Telefon numarası, Adresi)
Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ve İş Sürekliliğinin Sağlanması Amaçlarıyla (İş Başvuru formunda acil durumda aranacak yakını Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Telefon numarası, Adresi)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(İş Başvuru formunda acil durumda aranacak yakını Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan İş Başvuru formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

İş başvuru Formunda Çalışan tarafından verilen Referans kişisi olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, E-posta dresi)
Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Amaçlarıyla (İş Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası, E-posta dresi)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(İş Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan İş Başvuru formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Aile durum Bildirim Formunda Çalışanın eşi ve Çalışanın çocuğu olarak bilgilerinizin verilmesi durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no)
 • Finans (Eşin ve Çocuğun gelir durumu)
 • Eğitim verisi (Çocuğun okulu)
Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla (AGİ için çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
(Gelir Vergisi Kanunu m.32)
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no)
 • Finans (Eşin ve Çocuğun gelir durumu)
 • Eğitim verisi (Çocuğun okulu)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (AGİ için çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik no)
 • Finans (Eşin ve Çocuğun gelir durumu)
 • Eğitim verisi (Çocuğun okulu)
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi Amacıyla (AGİ için çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Mali Müşavire vb. Aktarılması) KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan Aile Bildirim formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülme gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK’ya) ,İş ortaklarımıza (Mali Müşavir ve Hukuk Büromuza) ve KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

İşletmelerimiz Ziyaretiniz Esnasında Kamera Kaydı Alınması Durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)
KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle ve elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaati gereği toplanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde ve ayrıca Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

http://globe.company/franchising üzerinden Franchise Talep eden olmanız durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum yeri, Doğum tarihi, Medeni durum)
 • İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi)
 • Eğitim verisi (Eğitim derecesi, mezun olduğu okul ve bölüm)
 • Mesleki deneyim (Çalışılan bölüm)
 • Finans (Kredi limit bilgisi)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Web üzerinden yapılan Sözleşmesinin yapılması amaçlarıyla (Franchising Sözleşmesinin yapılması Faaliyetleri için Elde Edilmesi) KKVKK Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
Sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilgilerin alınması gerekmektedir.
 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum yeri, Doğum tarihi, Medeni durum)
 • İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi)
 • Eğitim verisi (Eğitim derecesi, mezun olduğu okul ve bölüm)
 • Mesleki deneyim (Çalışılan bölüm)
 • Finans (Kredi limit bilgisi)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (Franchising Sözleşmesindeki bilgilerinizin Saklanması) KVKK Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden (5651 Sayılı Kanun gereğince log kayıtlarının saklanması zorunluluğu nedeniyle)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/franchising internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, İlgili kişi tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

http://globe.company/franchising üzerinden Franchise Talep eden tarafından Referans kişisi olarak kişisel verilerinizin verilmesi durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası)
 • Mesleki deneyim (Meslek bilgisi)
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşmenin yapılması Amaçlarıyla (Franchise Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • İletişim (Telefon numarası)
 • Mesleki deneyim (Meslek bilgisi)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(Franchise Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/franchising internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, Franchise talep eden tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

http://globe.company/insan-kaynaklari üzerinden İş Başvurusunda Bulunmanız durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Cinsiyeti, Medeni durum)
 • İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi, İkamet adresi)
 • Eğitim verisi (Mezun olunan okul/ Bölümü, Mezuniyet derecesi, Yabancı dil bilgisi, Bilgisayar bilgisi)
 • Mesleki deneyim (Daha önceki çalışılan işyeri)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
İş sözleşmesinin yapılması amaçlarıyla (İş Sözleşmesinin yapılması Faaliyetleri için Elde Edilmesi) KVKK Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
(Sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilgilerin alınması gerekmektedir.)
KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum yeri, Doğum tarihi, Medeni durum)
 • İletişim (Telefon numarası, Mail adresi)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (İş Sözleşmesinin yapılması için bilgilerinizin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden (5651 Sayılı Kanun gereğince log kayıtlarının saklanması zorunluluğu nedeniyle)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/insan-kaynaklari internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, İlgili kişi tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • Türk Borçlar Kanunu,
 • İş Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

http://globe.company/insan-kaynaklari üzerinden İş başvuru Formunda Çalışan adayı tarafından verilen Referans kişisi olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • Mesleki deneyim (Meslek)
 • İletişim (Telefon numarası)
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Amaçlarıyla (İş Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • Mesleki deneyim (Meslek)
 • İletişim (Telefon numarası)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(İş Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/insan-kaynaklari internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, Çalışan adayı tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

http://globe.company/insan-kaynaklari üzerinden İş başvuru Formunda Çalışan Adayı tarafından acil durumlarda iletişim kurulması için bilgilerinizin verilmesi durumunda:

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Telefon numarası)
Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ve İş Sürekliliğinin Sağlanması Amaçlarıyla (İş Başvuru formunda acil durumda aranacak yakını Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim (Telefon numarası)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(İş Başvuru formunda acil durumda aranacak yakını Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/insan-kaynaklari internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, Çalışan adayı tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda bulunması gerekenler:

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte” Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 Muratpaşa/ANTALYA” adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla veya info@globalgida.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Başvuru Formu’na ulaşmak içintıklayınız

GLOBAL GIDA TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Mail: info@globalgida.com
Web adresi: www.globe.company
Kep adresi : globalgida@hs01.kep.tr
Adres: Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 07200 Muratpaşa/ANTALYA

ANTALYA: Shakespeare Coffee & Bistro 5M Migros • Shakespeare Coffee & Bistro Deepo • Shakespeare Coffee & Bistro Lara • Shakespeare Coffee & Bistro Konyaaltı • Shakespeare Coffee & Bistro Alanya • Shakespeare Coffee & Bistro Mountain • Pikan Fırın Bakery & Coffee Akra Park • Pikan Fırın Bakery & Coffee Lara Caddesi • Pikan Fırın Bakery & Coffee 12. Cadde | BURSA: Shakespeare Coffee & Bistro Korupark | İSTANBUL: Shakespeare Coffee & Bistro Torium | İZMİR: Shakespeare Coffee & Bistro Forum Bornova | KAYSERİ: Shakespeare Coffee & Bistro Kayseri Park • Shakespeare Coffee & Bistro Kayseri Köşk • Pizza Corner Kayseri Park • Pizza Corner Kayseri Köşk