KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇEVRİM İÇİ ZİYARETÇİ (FRANCHISING TALEP EDENLER ) AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
GLOBAL GIDA TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 Muratpaşa/ANTALYA

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla Global Gıda Turizm Tic. San. Ltd. Şti. olarak Şirketimizden Franchising talep edenlere karşı (http://globe.company/franchising üzerinden) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında restaurant, yiyecek, içecek ve eğlence hizmetleri yapma faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimiz gereği iş ve işlemlerinizde size daha uygun hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, aktarılmakta ve saklanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Medeni durum)
 • İletişim (Telefon numarası-posta adresi)
 • Eğitim verisi (Eğitim derecesi, mezun olduğu okul ve bölüm)
 • Mesleki deneyim (Çalışılan bölüm)
 • Finans(Kredi limit bilgisi)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Web üzerinden yapılan Sözleşmesinin yapılması amaçlarıyla (Franchising Sözleşmesinin yapılması Faaliyetleri için Elde Edilmesi) KVKK Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
Sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilgilerin alınması gerekmektedir.

 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Medeni durum)
 • İletişim (Telefon numarası-posta adresi)
 • Eğitim verisi (Eğitim derecesi, mezun olduğu okul ve bölüm)
 • Mesleki deneyim (Çalışılan bölüm)
 • Finans(Kredi limit bilgisi)
 • İşlem Güvenliği (Log kayıtları)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (Franchising Sözleşmesindeki bilgilerinizin Saklanması) KVKK Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden
KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden (5651 Sayılı Kanun gereğince log kayıtlarının saklanması zorunluluğu nedeniyle)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/franchising internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, İlgili kişi tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

İş başvuru Formunda Çalışan adayı tarafından verilen Referans kişisi olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • Mesleki deneyim (Meslek)
 • İletişim (Telefon numarası)
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşmenin yapılması Amaçlarıyla (Franchise Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Elde edilmesi) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
 • Kimlik (Ad, Soyad, Unvan)
 • Mesleki deneyim (Meslek)
 • İletişim(Telefon numarası)
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla(Franchise Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Saklanması) KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; http://globe.company/franchising internet sitemiz üzerinden otomatik yöntemlerle, Franchise talep eden tarafından form doldurulmak suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı
yapılmamaktadır.

İş başvuru Formunda Çalışan Adayı tarafından acil durumlarda iletişim kurulması için bilgilerinizin verilmesi
durumunda;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda bulunması gerekenler:

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte “Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 Muratpaşa/ANTALYA” adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla veya info@globalgida.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız

GLOBAL GIDA TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Mail: info@globalgida.com
Web adresi: www.globe.company
Kep adresi : globalgida@hs01.kep.tr
Adres: Meydankavağı Mah. 12. Cad. No:4 07200 Muratpaşa/ANTALYA

ANTALYA: Shakespeare Coffee & Bistro 5M Migros • Shakespeare Coffee & Bistro Deepo • Shakespeare Coffee & Bistro Lara • Shakespeare Coffee & Bistro Konyaaltı • Shakespeare Coffee & Bistro Alanya • Shakespeare Coffee & Bistro Mountain • Pikan Fırın Bakery & Coffee Akra Park • Pikan Fırın Bakery & Coffee Lara Caddesi • Pikan Fırın Bakery & Coffee 12. Cadde | BURSA: Shakespeare Coffee & Bistro Korupark | İSTANBUL: Shakespeare Coffee & Bistro Torium | İZMİR: Shakespeare Coffee & Bistro Forum Bornova | KAYSERİ: Shakespeare Coffee & Bistro Kayseri Park • Shakespeare Coffee & Bistro Kayseri Köşk • Pizza Corner Kayseri Park • Pizza Corner Kayseri Köşk